Algemene voorwaarden

 

Katrien Meys, handelend onder de naam Wandel met gevoel, met vestigingsadres te 2980 Zoersel, Jan Jozeflaan 22 en ondernemingsnummer 0788.245.061.

Je kan mij bereiken via het e-mailadres: info@wandelmetgevoel.be

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Dienstverlener: Katrien Meys of Dienstverlener

 2. Klant: de consument of ondernemer die een overeenkomst afsluit met ons, als Dienstverlener, en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt.

 3. Aanbod: alle aanbiedingen uitgaande van ons, dit zowel via de website, via sociale media of via e-mail of via gedrukte media zoals flyers en affiches.

 4. Dienst: de diensten die wij leveren

 5. Producten:

 • Ontdekkingstocht Wandel met gevoel (zintuigenwandeling 2uur)

 • Verdiepende Zintuigenwandeling ( 4uur)
 • Dagretraites op locatie
 • Transformatie traject Wandel met gevoel ( groepstraject)

 • 1 op 1 wandelsessies

 • Lachwandelingen

 • Netwerkwandelingen
 • Workshops Lachyoga op locatie met De Lachmobiel

 • Online en offline opleidingen

 • Online programma Een Lach, elke dag
 • Online lachsessies in Zoom
 • Kaartendek Een Lach elke Dag

6. Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen jij, als Klant, en ons, als Dienstverlener.

7. Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van het aankopen van de dienst.

8. Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER.

Indien u handelt in de hoedanigheid van een onderneming kan u geen aanspraak maken op het herroepingsrecht.

9. Schriftelijk: de schriftelijke communicatie via e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig.

10. Website: www.wandelmetgevoel.be

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij, als Dienstverlener, onze diensten aan jou, als Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, online cursussen, overeenkomsten en diensten en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen.

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, als Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.

De laatste versie van deze algemene voorwaarden is steeds van toepassing.

 

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding

3.1. Wij, als Dienstverlener, doen steeds een aanbod via de website. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Wandel met Gevoel rekent als kleine onderneming geen BTW aan wegens vrijstelling van BTW.

3.2. Wij, als Dienstverlener, hebben steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant, het aanvaardt, m.a.w. aankoopt, is het geldende aanbod.

3.3. Wij, als Dienstverlener, kunnen niet aan ons aanbod worden gehouden indien jij, als Klant, redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs.

3.4 Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een dienst ga jij, als Klant, ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen.

 

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst en informatieverstrekking Klant

4.1. Wij, als Dienstverlener, bieden verschillende soorten diensten aan.

Tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen, zullen de werkzaamheden bestaan uit:

  • Ontdekkingstocht Wandel met gevoel (zintuigenwandeling 2uur)

  • Verdiepende Zintuigenwandeling ( 4uur)
  • Dagretraites op locatie
  • Transformatie traject Wandel met gevoel ( groepstraject)

  • 1 op 1 wandelsessies

  • Lachwandelingen

  • Netwerkwandelingen
  • Workshops Lachyoga op locatie met De Lachmobiel

  • Online en offline opleidingen

  • Online programma Een Lach, elke dag
  • Online lachsessies in Zoom of Google Meet
  • Kaartendek Een Lach Elke Dag

4.2. Wanneer jij, als Klant, overgaat tot de aankoop van een traject bestaande uit een aantal wandelsessies of een online cursus bestaat de verplichting tot betaling van de volledige som. Zelfs wanneer de overeenkomst voortijdig, tijdens de uitvoering van het traject, zou worden beëindigd door jou, als Klant, zijn wij, als Dienstverlener, niet gehouden tot een terugbetaling.

4.3. Jij, als Klant, dient de volgende afspraken steeds na te komen:

 • De wandelingen beginnen steeds op tijd, dus zie dat je ongeveer 15 minuten voor het aanvangsuur aanwezig bent. Het einduur van de wandeling zal in grote mate trachten gerespecteerd te worden, maar hou er rekening mee dat sommige wandelingen een beetje kunnen uitlopen.

 • Wat gezegd wordt tijdens een activiteit, blijft in die veilige plek van de groep. Er wordt niets doorverteld over andere deelnemers.

 • De wandelingen zijn een veilige plek. Er wordt door jou, als Klant, op geen enkel moment gereageerd/ geoordeeld of ongevraagd advies gegeven.

 • Jij, als Klant, mag nooit (on)vrijwillige audio- of video-opnames maken zonder de uitdrukkelijke toestemming van alle deelnemers.

 • Materiaal van de online cursussen wordt nooit gedeeld met derden. Dit is enkel en alleen bedoeld voor jou, de betalende Klant. 

 • Door deel te nemen aan de activiteiten, ga jij, als Klant, akkoord met deze afspraken en de rest van deze algemene voorwaarden.

4.4. Wij, als Dienstverlener, voeren de opdracht naar best inzicht en vermogen en volgens de regels van de kunst uit. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat jij, als Klant, beoogde.


Artikel 5 – Vergoeding:

5.1. Algemeen

5.1.1. De prijs is steeds afhankelijk van de gekozen dienst. De prijzen staan steeds vermeld op de website van ons, als Dienstverlener.

De vermelde tarieven worden steeds uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW.

5.1.2. Het overeengekomen tarief omvat alle kosten met uitzondering van extra producten/diensten. Eventuele bijkomende kosten zullen steeds apart worden aangegeven en vallen ten laste van jou, als Klant.

5.2.Facturatie en betaling

5.2.1. Jij, als Klant, kan steeds voor onze diensten betalen via overschrijving. Wij zullen, als Dienstverlener, een factuur opmaken. Deze factuur dient binnen een termijn van 14 dagen te worden betaald en ten laatste voor de wandeling of dienst start met vermelding van het factuurnummer en je naam.

5.2.2. Indien jij, als Klant, in gebreke blijft bij het betalen van de facturen, kunnen wij, als Dienstverlener, het traject of de sessie opschorten tot na de betaling door jou, als Klant.

5.2.3. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de Klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per maand op het factuurbedrag.

5.2.4. Annuleringsbeleid:

Annuleringsvoorwaarden Lachwandelingen: Lachwandelingen kunnen tot 24u voor aanvang gratis geannuleerd worden, de klant ontvangt dan een tegoedbon. Annuleringen op minder dan 24u voor aanvang wandeling worden jammer genoeg niet meer vergoed. 

Annuleringsvoorwaarden Zintuigenwandelingen: Zintuigenwandelingen kunnen tot 5 dagen vooraf gratis geannuleerd worden, de klant ontvangt dan een tegoedbon. Daarna worden er kosten aangerekend:

Annuleringen tot 4 dagen voor aanvang wandeling ontvangen een tegoedbon, verminderd met een administratieve kost ten belope van 25€.

Annuleringen op minder dan 48u voor de wandeling of sessie ontvangen eveneens een tegoedbon, verminderd met een administratieve kost ten belope van 50% van het inschrijvingsgeld.

Annuleringen op minder dan 24u voor aanvang wandeling worden jammer genoeg niet meer vergoed. 

Annuleringsvoorwaarden Dagretraite op locatie: Dagretraites op locatie kunnen tot 14 dagen voor aanvang gratis geannuleerd worden, de klant ontvangt dan een tegoedbon, verminderd met een administratieve kost ten belope van 25€. Annuleringen tot 7 dagen voor aanvang van de dagretraite ontvangen eveneens een tegoedbon, verminderd met een administratieve kost ten belope van 50% van het inschrijvingsgeld. Annuleringen op minder dan 72u voor aanvang van de dagretraite kunnen helaas niet meer vergoed worden omwille van organisatorische redenen en vaste kosten huur locatie en catering.

Annuleringsvoorwaarden Netwerkwandelingen: Tickets worden niet terugbetaald bij annulatie. Je kan je ticket wel doorgeven aan een collega ondernemer om jouw plaats in te nemen. 

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

6.1. De bepalingen van dit artikel geldt enkel voor deze Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

Jij, als Klant, hebt het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte producten te ontbinden. Wij, als Dienstverlener, hebben het recht jou, als Klant, te vragen naar de reden van herroeping, maar jij, als Klant, bent niet verplicht een reden op te geven.

De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat jij, als Klant, of een aangewezen derde, de bevestigingsmail heeft ontvangen.

6.2 Uitzonderingen:

Het herroepingsrecht geldt niet meer eens de diensten volledig of gedeeltelijk uitgevoerd zijn.

De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is aldus niet mogelijk wanneer jij, als Klant, voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk hebt ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en je hebt erkend het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming.

Bij aankoop van online programma’s stem jij, als Klant, ermee in dat de dienst onmiddellijk uitgevoerd wordt waardoor jij, als Klant, afstand doet van jouw herroepingsrecht.

Het herroepingsrecht is uiteraard niet van toepassing op onze producten op maat, eens je deze aankoopt, begint de uitvoering onmiddellijk en kan je, als Klant, geen beroep meer doen op het herroepingsrecht.

 

Artikel 7 – Betwistingen

Jij, als klant, bent verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of producten binnen de 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar maken aan ons, als Dienstverlener.

Jij, als klant, kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid.

Dit kan via deze link:http://www.consumentenombudsdienst.be/nl.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 Algemeen

Wij, als Dienstverlener, zullen ons steeds inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Jij, als Klant, erkent dat wij, als Dienstverlener, slechts een inspanningsverplichting hebben en geen resultaatsverplichting.

De aansprakelijkheid van ons, als Dienstverlener, is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt door de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering.

Wij, als Dienstverlener, hebben het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst. Wij, als Dienstverlener, hebben deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken.

8.2. Overmacht

Wij, als Dienstverlener, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid wanneer wij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

8.3. Relaties met derden

Voor zover wij, als Dienstverlener, afhankelijk zouden zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kunnen wij, als Dienstverlener, op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

8.4. Contractuele tekortkomingen

Indien bij het uitvoeren van onze overeenkomst een ernstige tekortkoming aan ons, als Dienstverlener, te wijten zou zijn kan jij, als Klant, ons schriftelijk in gebreke stellen. Hierbij wordt er ons, als Dienstverlener, een redelijke termijn gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. Wij, als Dienstverlener, zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden.

Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

8.5. Website

Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. Wij, als Dienstverlener, zullen het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.

Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door phishing, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten.

 

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrecht

9.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door jou, als Klant, dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, video's, e-mails, downloads meditaties, lachformules en/of materialen, en overige inhoud op de website of wandelsessies, online cursussen, eigendom zijn van ons, als Dienstverlener, en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. De ontvangen video's, audio's en berichten van de lachformules Een Lach, elke dag mogen niet verder verspreid worden zonder nadrukkelijk schriftelijk akkoord. Ook alle video's te bekijken op het online platform van de online cursus van Een Lach, elke dag mogen niet verder verspreid worden zonder nadrukkelijk schriftelijk akkoord.

9.2 Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst.

 

Artikel 10 – Gegevensverwerking

10.1. Door het aanvaarden van een aanbod, verklaar jij je, als Klant, akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de privacy policy van ons, als Dienstverlener. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met het privacy beleid die toegankelijk is op onze website.

10.2. Door het aanvaarden van de overeenkomst, aanvaard jij, als Klant, zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden.

10.3. In het kader van de diensten die wij, als Dienstverlener, verrichten, verwerken wij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die jij, als Klant, opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van ons Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met jou, als Klant, naar behoren uit te voeren.

 

 

Artikel 11 – Algemeen

11.1.Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

11.2.Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling.

11.3.Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, tenzij dwingend recht anders bepaalt.